Συμβουλές και προτάσεις πριν και μετά την πώληση ακινήτου

  Article By : Marinos Kineyirou|  Published at : Politis Newspaper| 20-05-2012

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Marinos kineyirou Manager of Marinos Estate Agencies LTD

Marinos Kineyirou Manager of Marinos Kineyirou Estate Agencies LTD

Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου μας συμβουλεύει ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για την μεταβίβαση του ακίνητου μας και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μεταβίβαση ακίνητου σημαίνει η μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας ενός ακίνητου από ένα πρόσωπο σε άλλο, με ακουσία πράξη, τόσο αυτού που μεταβιβάζει , όσο και αυτού που δέχεται την μεταβίβαση.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Συμφώνα με τις διατάξεις του περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ο αγοραστής ακίνητης περιουσίας μπορεί να κατοχυρώσει τη μεταβίβαση της αποκτηθείσας περιουσίας στο όνομα του, καταθέτοντας ένα δεόντως υπογεγραμμένο και χαρτοσημασμένο αντίγραφο του συμβολαίου πώλησης στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο, εντος περιόδου 60 ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Καταθέτοντας το εν λογω συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο, ο αγοραστής εμποδίζει τον ιδιοκτήτη από το να μεταβιβάσει την ακίνητη περιουσία στο όνομα οποιοδήποτε άλλου η να την αλλάξει, για την περίοδο που το συμβόλαιο είναι έγκυρο και σε ισχύ. Ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει τέλος χαρτοσήμου βάση της τιμής του συμβολαίου αγοράς που είναι από 1.5 % για αγορά από €0 – €170860.14 και 2% από   €170860.15 και άνω. Το συμβόλαιο θα πρέπει να χαρτοσημανθεί σε περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του για την αποφυγή πληρωμής προστίμου και τόκου . Ο πωλητής εντός 30 ημερών απο την υπογραφή του πωλητηρίου εγγράφου οφείλει να ξεκαθαρίσει την φορολογία του αλλιώς θα πληρώσει τόκους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Ο πωλητής θα πρέπει να έχει κατάθεση όλους τους φορολογικούς του λογαριασμούς. Στον Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας πρέπει να συμπληρωθούν έντυπα που να αναφέρεται η περιουσία του πωλητή (EΠΡ303)  και τα προσωπικά του στοιχειά (ΕΠΡ163) .Ο αγοραστής και ο πωλητής θα υπογράψουν το έντυπο (ΕΠΡ401) (εάν υπάρχει έγγραφο χαρτοσημασμένο δεν υπογράφει ο αγοραστής) στο οποίο αναφέρεται η τιμή πωλήσεως, ο τρόπος απόκτησης και έξοδα αν υπάρχουν με αποδήξεις / τιμολόγια όπως π.χ. προμήθεια εγγεγραμμένου κτηματομεσίτη. Ο φοροθέτης  στην συνεχεία θα επεξεργαστεί το έντυπο και θα εκτιμήσει την ανάλογη φορολογία εάν υπάρχει. Οι πρώτες €17,860.01 είναι αφορολόγητες για κάθε φυσικό πρόσωπο για μια μονό φόρα. Εάν είναι κατοικία και χρησιμοποιείτε για ιδιοκατοίκηση από των πωλητή πέρα τον πέντε χρονών έχει φοροαπαλλαγή μέχρι €85,430,07 ενώ για επαγγελματίες γεωργούς η φοροαπαλλαγή ανέρχεται στης €25,629.02. Σε περίπτωση εταιρίας πληρώνεται προσωρινή φορολογία 10%.Ο Φόρος Κεφαλαιούχων Κερδών επιβάλλεται με συντελεστή 20% πάνω σε καθαρά κέρδη που προκύπτουν από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο  .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ν.313

Το έντυπο (Ν.313) φέρει τις λεπτομέρειες της πώλησης και σφραγίζεται από το τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών καθώς επίσης και από τον φόρο εισοδήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στο κτηματολόγιο  πρέπει να παραδοθεί το  Έντυπο (Ν313) του Φόρου ακίνητης Ιδιοκτησίας και  Κεφαλαιουχικών κερδών  μαζί με βεβαίωση από το Δήμο η την Κοινότητα στα όρια της όποιας βρίσκεται το ακίνητο ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι κτηματικοί φόροι η οποιοσδήποτε άλλος φόρος  εμπίπτει σε Δημοτικό η Κοινωτικό τέλος.   Επίσης βεβαίωση από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων ότι έχει πληρωθεί το τέλος αποχέτευσης και βεβαίωση από τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας εάν το ακίνητο είναι η πρώτη κατοικία και υπάγεται στον ΦΠΑ ( πρέπει να επισυνάπτουμε βεβαίωση).  Σημαντικό έγγραφο είναι και ο τίτλος ιδιοκτησίας που θα πρέπει να το καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά.  Όλα τα πιο πάνω έγγραφα , συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατατίθενται στον Κλάδο Αποδοχής σε οποιοδήποτε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά γραφεία η τα παραρτήματα τους μαζί με το έντυπο (Ν 270) που συμπληρώνεται στο Κτηματολόγιο. Κατά την μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στο όνομα του αγοραστή αυτός φέρει την ευθύνη να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη μεταβίβασης , υπολογιζόμενα συμφώνα με την εκτίμηση που θα εκτιμηθεί από το τμήμα εκτιμήσεων : για Αγοραία Αξία Περιουσίας μέχρι €85,430.07 ο συντελεστής Τελών Μεταβίβασης είναι 3% , από €85,430.08 μέχρι €170,860.14 είναι 5% και από €170,860.15 και άνω ο συντελεστής είναι 8%.

Επίσης συντελεστής  0% μέχρι και 50% των μεταβιβαστικών τελών(σχετική τροποποιητική πρόταση με ψήφιση νόμου για αναστολή πληρωμής των μεταβιβαστικών τελών μέχρι και την 1η Ιουνίου 2012).Η πληρωμή μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή, μετρητά η πιστωτική κάρτα.

Μια μεταβίβαση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μπορεί να γίνει σε μερικές ώρες  και ο τίτλος ιδιοκτησίας  στους δικαιούχους θα ταχυδρομηθεί.

Μαρίνος Κυναιγειρου : Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου – Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Λάρνακας / Αμμοχώστου και Δημοπρατης Κτηματολογίου

http://www.marinosestates.com/el

All Articles

Leave a Reply
Marinos Real Estate by Marinos Estates - Powered by Marinos Estates